Skip to content

Právo na informácie

Spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o. so sídlom Východná 6968/26, Trenčín 91108, IČO: 45373841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 22603/R, registrovaná na Úrade ochrany osobných údajov SR pod registračným číslom: 201415004 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje poskytnuté jej dotknutými osobami prostredníctvom webovej stránky www.danielarau.sk a ako prevádzkovateľ poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám oboznámenie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov = Zásady ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté mu aj prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, miesto trvalého pobytu alebo sídla alebo iná fakturačná adresa. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ v informačnom systéme s názvom: “Elektronický účtovník”.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa dotknutá osoba prehlasuje, že osobné údaje sa týkajú výlučne jej osoby a sú správne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Dotknutá osoba (záujemca) udeľuje prevádzkovateľovi potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného a kontaktného formulára súhlas na spracovanie osobných údajov podľa všeobecných obchodných podmienok a zásad ochrany osobných (v rámci registrácie, otázok, vypísania cien, prípadne realizácie zmluvy).

Použitie a postúpenie osobných údajov

Prevádzkovateľ používa osobné údaje dotknutej osoby na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Možnosť odhlásenia

Dotknutá osoba (záujemca) môže kedykoľvek požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov a to elektronickou písomnou formou na email: info@danielarau.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 kalendárneho mesiaca od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú vymazané.

Cookies

Prevádzkovateľ používa cookies na sledovanie preferencie návštevníkov z dôvodu optimalizácie a vylepšenia webových stránok. Služba cookies zabezpečuje zobrazovanie reklamy a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom, kde nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy z ktorej záujemca stránku navštívil. Túto službu je možné zrušiť na internetovom prehliadači záujemcu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhlásenie prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôvernosť vašich dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Budú používané k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami. Vaše detailné osobné dáta aj údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 23.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.