Každý z nás neustále hľadá spôsob ako sa zlepšiť v tom, čo robí, ako môže dosiahnuť svoje ciele, ako vybudovať a udržať si dobré vzťahy. Neplatí to samozrejme pre všetkých, ale  život nás akosi nabáda, aby sme hľadali cesty, ktoré nás v živote povedú tým správnym smerom.

Koučing je jednou z daných ciest. Je to proces, počas ktorého koučovaný klient za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý človek je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu.

Kouč neradí a nepodsúva svoje vlastné riešenia.

Počas procesu koučovania nejde o to, aby koučovaný dostával rady, čo a ako má konkrétne urobiť, či čo presne má zmeniť. Kouč vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, jeho kreatívne uvažovanie a hľadanie vlastných riešení. Kouč koučovanému kladie najmä otázky, ktoré ho „nútia“, aby nad svojou témou premýšľal, skúmal viacero možností a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese. Tým zvyšuje svoje vlastné uvedomenie a pomáha naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Kouč vo vzťahu s klientom pracuje na:

  • objavení, ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť,
  • podpore klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu,
  • procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa,
  • uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny.

Tento proces prebieha v bezpečnom prostredí dôvery. Klientovi prináša (často až prelomové a transformačné) zmeny, ktoré zlepšujú jeho sebapoznanie, pracovné výsledky, menia postoj k životu, zlepšujú jeho schopnosti vo vzťahoch s ľuďmi a odomykajú vnútorný potenciál.

Základnou úlohou koučingu je doviesť koučovaného k cieľu daného koučingu a na strane druhej, schopnosti kouča pomôcť mu objaviť vlastný potenciál a napredovať. Dobrý kouč sa o klienta úprimne zaujíma, načúva mu, rozširuje oblasť jeho vnímania, pomáha klientovi udržiavať pozornosť na stanovený cieľ a objavovať možnosti, ktoré k nemu vedú.