27 spôsobov, ako byť šťastný

Odveká otázka, ktorá zaujíma každého – ako byť šťastný? Šťastní ľudia sú spoločenskejší, pružnejší, tvorivejší a ľahšie znášajú každodenné starosti. Ak však čakáte, že sa vaša dobrá nálada a spokojnosť objavia takpovediac samé, budete čakať asi veľmi dlho. O šťastie sa totiž musíte pričiniť aj vy. Prečo? Lebo šťastie je stav vašej mysle. A ako to máte urobiť? Tu je 27 spôsobov, ako byť šťastný. Vyskúšajte sa nimi riadiť.

 1. Nerieš veci, ktoré nedokážeš ovplyvniť
 2. Nenechaj sa nakaziť negatívnymi ľuďmi
 3. Prestaň tráviť čas s nesprávnymi ľuďmi
 4. Častejšie sa usmievaj
 5. Nevytváraj si domnienky
 6. Nesnaž sa s každým súťažiť
 7. Buď vďačný za to, čo máš
 8. Preber zodpovednosť za svoj život
 9. Neboj sa robiť chyby
 10. Netrestaj sa za staré chyby a omyly
 11. Prestaň si myslieť, že nie si pripravený
 12. Neutekaj od problémov
 13. Prestaň klamať seba samého
 14. Dávaj svoje potreby na popredné miesto
 15. Buď tým, kým naozaj si
 16. Prestaň lipnúť na minulosti
 17. Začni byť aktívny
 18. Nezáviď
 19. Buď vďačný
 20. Prestaň sa stále obviňovať
 21. Váž si krásu malých okamihov všedného dňa
 22. Nemusíš byť perfektný, aby si bol šťastný
 23. Nevyberaj si tú najľahšiu cestu- nemusí byť tá najlepšia
 24. Neviň ostatných za svoje starosti
 25. Nesnaž sa vyhovieť každému
 26. Prekonávaj svoje strachy
 27. Rob v každom momente všetko najlepšie, ako vieš

Ktorý bod je pre vás ten TOP?